ТОП-5 функцій у майбутньому оновленні iOS 17.4

Майбутнє оновлення iOS 17.4 від Apple, заплановане на 4 березня 2024 року, є ключовим для користувачів iPhone. Це оновлення відкриває хвилю змін, зумовлених як зовнішніми правилами, так і прагненням Apple покращити користувацький досвід. Заглибмося в основні доповнення та потенційні наслідки:

iOS 17.4: всебічний огляд майбутніх функцій для вашого iPhone

1. Розширення вибору додатків: Використання сторонніх магазинів додатків (і подальші перспективи)

Можливість використовувати сторонні магазини додатків на iPhone, мабуть, є найбільш значущою і потенційно довготривалою зміною. Цей крок, спричинений Законом Європейського Союзу про цифрові ринки (DMA), означає значну зміну в моделі дистрибуції додатків Apple. Хоча початкова реалізація не відображатиме відкриту природу Android, користувачі отримають доступ до альтернативних магазинів додатків, схвалених Apple, таких як майбутня бета-версія Setapp. Цей перший крок прокладає шлях до потенційно більш різноманітної екосистеми додатків у середовищі iPhone. Потенційно це може призвести до посилення конкуренції та інновацій. Однак важливо зазначити, що конкретні обмеження та правила для цих сторонніх магазинів ще не визначені, і їхній вплив на загальний ландшафт додатків буде проявлятися з часом.

iOS 17.4 Sideloading

2. Свобода вибору: встановлення браузера за замовчуванням та розділення вебдосвіду

Користувачі, які віддають перевагу альтернативним веббраузерам, в iOS 17.4 можуть вибрати браузер за замовчуванням під час оновлення або в налаштуваннях. Це усуває попередню вимогу вручну змінювати налаштування в кожному додатку і спрощує роботу в Інтернеті. Крім того, можливість використання браузерами власних механізмів рендерингу забезпечує більшу гнучкість і потенційно кращу продуктивність для таких браузерів, як Chrome, які можуть використовувати Chromium. Таке відокремлення вебдодатків від Safari дає користувачам більше контролю над інструментами, яким вони надають перевагу, і сприяє створенню більш конкурентного середовища браузерів на пристроях iOS.

3. Покращений досвід роботи з подкастами: Впровадження транскриптів подкастів та функцій доступу до них

Нативний додаток “Подкасти” отримав значне оновлення з введенням транскрипції аудіо в реальному часі. Ця функція, подібна до тієї, що є в Apple Music, надає повноекранний транскрипт, який оновлюється синхронно з аудіо. Це полегшує розуміння та навігацію в подкастах. Це доповнення орієнтоване на ширшу аудиторію, покращуючи доступність для людей з вадами слуху або тих, хто надає перевагу візуальному супроводу під час прослуховування. Крім того, оновлення потенційно може прокласти шлях для майбутніх функцій, таких як пошук за ключовими словами в подкастах. Це ще більше збагатить загальний досвід прослуховування.

4. Виражайте себе за допомогою нових смайликів та різноманітної палітри

Оновлення задовольняє постійно наростальний світ емодзі-спілкування, додавши кілька нових виразних іконок, серед яких голова, що киває “так”, голова, що хитається “ні”, фенікс, файл, гриб, розірваний ланцюг і різноманітні сімейні символи. Цей різноманітний вибір охоплює ширший спектр емоцій та ситуацій. Дозволяючи користувачам більш ефективно виражати себе в цифровому спілкуванні.

5. iPhone 15: новий розділ налаштувань акумулятора та фокус на користувацькому досвіді

користувачі iPhone 15 побачать оновлений розділ налаштувань акумулятора, в якому пріоритетом є зручність для користувача. Замість відображення конкретного відсотка заряду акумулятора, оновлення представляє спрощений індикатор стану (“Нормальний” для здорових акумуляторів). Хоча такий підхід може здатися менш деталізованим, він має на меті надати користувачам чітке і зрозуміле розуміння стану їхнього акумулятора з першого погляду. Однак для користувачів, яким потрібна детальна інформація про цикли заряду або точний відсоток заряду, оновлення все ще дозволяє отримати доступ до цих даних у налаштуваннях. Ця зміна відображає фокус Apple на спрощенні інформації, але при цьому пропонує користувачам найважливіші дані.

iPhone Battery Health

За межами основних моментів: Додаткові функції та основні розробки

Хоча ці функції займають центральне місце, iOS 17.4 представляє додаткові вдосконалення та виправлення помилок. Зокрема, оновлення готує основу для очікуваного запуску наступного покоління CarPlay пізніше цього року. Це обіцяє більш інтегрований та захопливий досвід в автомобілі. Крім того, iOS 17.4 підкреслює постійну прихильність Apple до безпеки та конфіденційності завдяки вдосконаленню протоколів безпеки та контролю користувачів над обміном даними.

Загалом, iOS 17.4 знаменує собою значне оновлення для користувачів iPhone, пропонуючи більше можливостей для контролю, персоналізації та доступності. Хоча довгострокові наслідки цих змін, особливо щодо сторонніх магазинів додатків, ще не відомі, це оновлення свідчить про прагнення Apple розвивати свою мобільну операційну систему та адаптуватися до мінливого регуляторного ландшафту.

What’s your Reaction?
Cool
2
Cool
Happy
1
Happy
Shaking
1
Shaking
Interesting
1
Interesting
Sad
0
Sad
Angry
1
Angry
Читайте Gizchina в Google News

Сподобалась стаття? Подякуй редакції!

Джерело
Поділитися з друзями
Оцініть автора
( 1 оцінка, середнє 1 з 5 )
GizChina.Com.Ua

ТОП-5 функций в предстоящем обновлении iOS 17.4

Будущее обновление iOS 17.4 от Apple, запланированное на 4 марта 2024 года, является ключевым для пользователей iPhone. Это обновление открывает волну изменений, обусловленных как внешними правилами, так и стремлением Apple улучшить пользовательский опыт. Давайте углубимся в основные дополнения и потенциальные последствия:

iOS 17.4: всесторонний обзор будущих функций для вашего iPhone

1. Расширение выбора приложений: Использование сторонних магазинов приложений (и дальнейшие перспективы)

Возможность использовать сторонние магазины приложений на iPhone, пожалуй, является наиболее значимым и потенциально долговременным изменением. Этот шаг, вызванный Законом Европейского Союза о цифровых рынках (DMA), означает значительное изменение в модели дистрибуции приложений Apple. Хотя начальная реализация не будет отражать открытую природу Android, пользователи получат доступ к альтернативным магазинам приложений, одобренным Apple, таким как будущая бета-версия Setapp. Этот первый шаг прокладывает путь к потенциально более разнообразной экосистеме приложений в среде iPhone. Потенциально это может привести к усилению конкуренции и инноваций. Однако важно отметить, что конкретные ограничения и правила для этих сторонних магазинов еще не определены, и их влияние на общий ландшафт приложений будет проявляться со временем.

iOS 17.4 Sideloading

2. Свобода выбора: установка браузера по умолчанию и разделение веб-опыта

Пользователи, предпочитающие альтернативные веб-браузеры, в iOS 17.4 могут выбрать браузер по умолчанию во время обновления или в настройках. Это устраняет предыдущее требование вручную менять настройки в каждом приложении и упрощает работу в Интернете. Кроме того, возможность использования браузерами собственных механизмов рендеринга обеспечивает большую гибкость и потенциально лучшую производительность для таких браузеров, как Chrome, которые могут использовать Chromium. Такое отделение веб-приложений от Safari дает пользователям больше контроля над инструментами, которые они предпочитают, и способствует созданию более конкурентной среды браузеров на устройствах iOS.

3. Улучшенный опыт работы с подкастами: Внедрение транскриптов подкастов и функций доступа к ним

Нативное приложение “Подкасты” получило значительное обновление с введением транскрипции аудио в реальном времени. Эта функция, подобная той, что есть в Apple Music, предоставляет полноэкранный транскрипт, который обновляется синхронно с аудио. Это облегчает понимание и навигацию в подкастах. Это дополнение ориентировано на более широкую аудиторию, улучшая доступность для людей с недостатками слуха или тех, кто предпочитает визуальное сопровождение во время прослушивания. Кроме того, обновление потенциально может проложить путь для будущих функций, таких как поиск по ключевым словам в подкастах. Это еще больше обогатит общий опыт прослушивания.

4. Выражайте себя с помощью новых смайликов и разнообразной палитры

Обновление удовлетворяет постоянно нарастающий мир эмодзи-общения, добавив несколько новых выразительных иконок, среди которых голова, кивающая “да”, голова, качающаяся “нет”, феникс, файл, гриб, разорванная цепь и различные семейные символы. Этот разнообразный выбор охватывает более широкий спектр эмоций и ситуаций. Позволяя пользователям более эффективно выражать себя в цифровом общении.

5. iPhone 15: новый раздел настроек аккумулятора и фокус на пользовательском опыте

Пользователи iPhone 15 увидят обновленный раздел настроек аккумулятора, в котором приоритетом является удобство для пользователя. Вместо отображения конкретного процента заряда аккумулятора, обновление представляет упрощенный индикатор состояния (“Нормальный” для здоровых аккумуляторов). Хотя такой подход может показаться менее детализированным, он имеет целью предоставить пользователям четкое и понятное понимание состояния их аккумулятора с первого взгляда. Однако для пользователей, которым нужна подробная информация о циклах заряда или точный процент заряда, обновление все еще позволяет получить доступ к этим данным в настройках. Это изменение отражает фокус Apple на упрощении информации, но при этом предлагает пользователям самые важные данные.

iPhone Battery Health

За пределами основных моментов: Дополнительные функции и основные разработки

Хотя эти функции занимают центральное место, iOS 17.4 представляет дополнительные усовершенствования и исправления ошибок. В частности, обновление готовит основу для ожидаемого запуска следующего поколения CarPlay позже в этом году. Это обещает более интегрированный и захватывающий опыт в автомобиле. Кроме того, iOS 17.4 подчеркивает постоянную приверженность Apple к безопасности и конфиденциальности благодаря совершенствованию протоколов безопасности и контроля пользователей над обменом данными.

В общем, iOS 17.4 знаменует собой значительное обновление для пользователей iPhone, предлагая больше возможностей для контроля, персонализации и доступности. Хотя долгосрочные последствия этих изменений, особенно в отношении сторонних магазинов приложений, еще не известны, это обновление свидетельствует о стремлении Apple развивать свою мобильную операционную систему и адаптироваться к меняющемуся регуляторному ландшафту.

What’s your Reaction?
Cool
0
Cool
Happy
2
Happy
Shaking
0
Shaking
Interesting
0
Interesting
Sad
0
Sad
Angry
0
Angry
Читайте Gizchina в Google News

Сподобалась стаття? Подякуй редакції!

Джерело
Поділитися з друзями
Оцініть автора
( 1 оцінка, середнє 1 з 5 )
GizChina.Com.Ua

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: