Nokia представила технологічну стратегію до 2030 року

Nokia, провідна телекомунікаційна компанія, нещодавно представила свою “Технологічну стратегію 2030”. Вона має на меті допомогти постачальникам послуг, підприємствам та галузям підготуватися до майбутніх радикальних технологічних змін. Стратегія є путівником по новим технологіям, які докорінно змінюють наш світ. Вона визначає тенденції та нові технології, які впливатимуть на мережі постачальників послуг, підприємств і галузей протягом цього десятиліття. Стратегія покликана допомогти організаціям скористатися потенціалом нових технологій і відповісти на виклики, з якими вони стикаються сьогодні та завтра.

Nokia logoНовий логотип Nokia

У своїй технологічній стратегії Nokia 2030 компанія заявляє, що ШІ знаходиться в центрі її уваги. Однак вона також включає хмарний континуум, метапростір, економіку API, Індустрію 5.0, систему цінностей Інтернету, сталий розвиток, безпеку та деякі інші.

Nokia вважає, що технологічний ландшафт у 2030 році зазнає значних змін. Цифровізація завжди була рушійною силою індустрії, а штучний інтелект і хмарні технології постійно змінюють мережеві бізнес-технології та споживчі технології. Вплив штучного інтелекту наразі розширюється. На додаток до оптимізації різних процесів прийняття рішень в галузі, він також повністю змінить комунікації. У компанії зазначають:

“Наступний етап розвитку хмарних технологій зруйнує бізнес-моделі і створить безшовний “хмарний континуум”, який вийде за рамки звичайної передачі інформації, Інтернету, хмар і ресурсів, щоб інтегрувати людську і цифрову сфери за допомогою єдиної платформи”.

Індустрія 5.0

Одне з ключових понять, представлених у Технологічній стратегії Nokia до 2030 року — це Індустрія 5.0. Це нова парадигма, яка ґрунтується на попередніх чотирьох промислових революціях і спрямована на створення більш стійкого, продуктивного та доступного майбутнього. Індустрія 5.0 характеризується інтеграцією передових технологій, таких як штучний інтелект, машинне навчання (ML), автоматизація, розширена реальність (XR) та Інтернет речей (IoT). Ці технології дозволять створювати “розумні фабрики”. Тут машини і люди працюють разом для оптимізації виробничих процесів і підвищення ефективності.

Nokia introduces 2030 Technology Strategy

Індустрія 5.0 – це наступна промислова революція, яка виходить за рамки ефективності та продуктивності як єдиних цілей. Вона фокусується на людиноцентричних, стійких і сталих засадах. Це концепція, яка стосується кожного сектору та кожної організації, і її застосування значно ширше, ніж Індустрії 4.0. Індустрія 5.0 – це інтеграція людей і машин. Вона також передбачає створення нової цінності завдяки співпраці людей і машин.

Технологічна стратегія Nokia до 2030 року відповідає Індустрії 5.0. Йдеться про створення цінності завдяки співпраці людей і машин. Стратегія має на меті сприяти впровадженню новітніх технологій, в центрі яких — зв’язок. Вона також сподівається розвинути мережі, щоб відповідати викликам завтрашнього дня і не тільки. Майбутня мережева архітектура Nokia, запропонована в Технологічній стратегії до 2030 року, є життєво важливою для наступного етапу цифрової трансформації для Nokia та її клієнтів.

До 2030 року нові технологічні додатки значно збільшать попит на мережевий трафік. Мережа повинна буде стати більш когнітивною та автоматизованою. Вона також відповідатиме спеціалізованим бізнес — та галузевим вимогам, щоб задовольнити зростальні потреби у пропускній здатності та затримках. Технологічна стратегія Nokia до 2030 року має фундаментальне значення для реалізації повного потенціалу штучного інтелекту, хмарних технологій та інших нових тенденцій.

Хмарний континуум

Ще одна важлива концепція, представлена в “Технологічній стратегії Nokia 2030”, – це хмарний континуум. Це новий підхід до хмарних обчислень, який має на меті забезпечити безперебійну та послідовну роботу в усіх типах хмарних середовищ — від публічних до приватних і гібридних. Хмарний континуум дозволить організаціям скористатися перевагами хмарних обчислень, такими як масштабованість, гнучкість і економічна ефективність, а також гарантувати безпеку даних і відповідність нормативним вимогам.

Штучний інтелект (ШІ)

Штучний інтелект є ключовим інструментом Технологічної стратегії Nokia до 2030 року. Стратегія визнає потенціал ШІ для трансформації галузей і створення нових можливостей для інновацій, сталого розвитку, продуктивності та співпраці. Пропозиція Nokia щодо майбутньої мережевої архітектури розглядається як життєво важлива для наступного етапу цифрової трансформації для Nokia та її клієнтів. Компанія інвестує значні кошти в штучний інтелект і машинне навчання для розробки нових рішень, які можуть допомогти організаціям скористатися перевагами величезних обсягів даних, що генеруються Інтернетом речей та іншими новими технологіями.

Nokia також посилається на дані ABI Research і стверджує, що до 2030 року ШІ принесе близько 450 мільярдів доларів США в різні вертикальні галузі. ABI Research виявила, що 86% компаній збільшують свої хмарні плани. Згідно зі звітом Nokia Global Network Traffic 2030, глобальний попит на телекомунікаційні мережі зростатиме зі середньорічним темпом приросту від 22% до 25% у період з 2022 по 2030 рік.

Nokia вважає, що впровадження ШІ та хмарних сервісів має вирішальне значення для зростання бізнесу. Компанія запустила технологію під назвою Beyondn і мережеву архітектуру під назвою UNEXT. Компанія стверджує, що вони “зосереджені на штучному інтелекті, хмарі та ресурсах”. “Новий підхід”, який може “зробити мережу програмованою операційною системою”. Це допомагає клієнтам реагувати на тенденції та виклики та готуватися до мінливого ландшафту.

Nokia introduces 2030 Technology Strategy

Завершальне слово

Технологічна стратегія Nokia до 2030 року — це всеосяжний путівник по новим технологіям, які докорінно змінюють наш світ. Стратегія визначає тенденції та нові технології, які вплинуть на мережі постачальників послуг. Вони також впливатимуть на підприємства та галузі протягом цього десятиліття. Крім того, вона дає уявлення про те, як їх використати або подолати. Концепції Індустрії 5.0, хмарного континууму та штучного інтелекту є ключовими інструментами стратегії. Вони відіграватимуть вирішальну роль у формуванні майбутнього нетворкінгу. Прийнявши ці концепції та інвестуючи в нові рішення, організації можуть підготуватися до майбутніх радикальних технологічних змін і створити більш стійке, продуктивне та доступне майбутнє. Що ви думаєте про Технологічну стратегію Nokia до 2030 року? Поділіться своїми думками в розділі коментарів нижче.

What’s your Reaction?
Cool
2
Cool
Happy
1
Happy
Shaking
0
Shaking
Interesting
0
Interesting
Sad
0
Sad
Angry
0
Angry
Читайте Gizchina в Google News

Сподобалась стаття? Подякуй редакції!

Джерело
Поділитися з друзями

Постійна авторка сайту gizchina.com.ua

Оцініть автора
( Поки що оцінок немає )
GizChina.Com.Ua

Nokia представила технологическую стратегию до 2030 года

Nokia, ведущая телекоммуникационная компания, недавно представила свою “Технологическую стратегию 2030”. Ее цель – помочь поставщикам услуг, предприятиям и отраслям подготовиться к будущим радикальным технологическим изменениям. Стратегия является путеводителем по новым технологиям, которые в корне меняют наш мир. Она определяет тенденции и новые технологии, которые будут влиять на сети поставщиков услуг, предприятий и отраслей в течение этого десятилетия. Стратегия призвана помочь организациям воспользоваться потенциалом новых технологий и ответить на вызовы, с которыми они сталкиваются сегодня и завтра.

Nokia logoНовый логотип Nokia

В своей технологической стратегии Nokia 2030 компания заявляет, что ИИ находится в центре ее внимания. Однако она также включает облачный континуум, метапространство, экономику API, Индустрию 5.0, систему ценностей Интернета, устойчивое развитие, безопасность и некоторые другие.

Nokia считает, что технологический ландшафт в 2030 году претерпит значительные изменения. Цифровизация всегда была движущей силой индустрии, а искусственный интеллект и облачные технологии постоянно меняют сетевые бизнес-технологии и потребительские технологии. Влияние искусственного интеллекта в настоящее время расширяется. В дополнение к оптимизации различных процессов принятия решений в отрасли, он также полностью изменит коммуникации. В компании отмечают:

“Следующий этап развития облачных технологий разрушит бизнес-модели и создаст бесшовный “облачный континуум”, который выйдет за рамки обычной передачи информации, Интернета, облаков и ресурсов, чтобы интегрировать человеческую и цифровую сферы с помощью единой платформы”.

Индустрия 5.0

Одно из ключевых понятий, представленных в Технологической стратегии Nokia до 2030 года — это Индустрия 5.0. Это новая парадигма, основанная на предыдущих четырех промышленных революциях и направленная на создание более устойчивого, продуктивного и доступного будущего. Индустрия 5.0 характеризуется интеграцией передовых технологий, таких как искусственный интеллект, машинное обучение (ML), автоматизация, расширенная реальность (XR) и Интернет вещей (IoT). Эти технологии позволят создавать “умные фабрики”. Здесь машины и люди работают вместе для оптимизации производственных процессов и повышения эффективности.

Nokia introduces 2030 Technology Strategy

Индустрия 5.0 – это следующая промышленная революция, которая выходит за рамки эффективности и производительности как единых целей. Она фокусируется на человекоцентричных, устойчивых и устойчивых принципах. Это концепция, которая касается каждого сектора и каждой организации, и ее применение значительно шире, чем Индустрии 4.0. Индустрия 5.0 – это интеграция людей и машин. Она также предполагает создание новой ценности благодаря сотрудничеству людей и машин.

Технологическая стратегия Nokia до 2030 года соответствует Индустрии 5.0. Речь идет о создании ценности благодаря сотрудничеству людей и машин. Стратегия имеет целью способствовать внедрению новейших технологий, в центре которых — связь. Она также надеется развить сети, чтобы отвечать вызовам завтрашнего дня и не только. Будущая сетевая архитектура Nokia, предложенная в Технологической стратегии до 2030 года, является жизненно важной для следующего этапа цифровой трансформации для Nokia и ее клиентов.

К 2030 году новые технологические приложения значительно увеличат спрос на сетевой трафик. Сеть должна будет стать более когнитивной и автоматизированной. Она также будет отвечать специализированным бизнес- и отраслевым требованиям, чтобы удовлетворить растущие потребности в пропускной способности и задержках. Технологическая стратегия Nokia до 2030 года имеет фундаментальное значение для реализации полного потенциала искусственного интеллекта, облачных технологий и других новых тенденций.

Облачный континуум

Еще одна важная концепция, представленная в “Технологической стратегии Nokia 2030”, – это облачный континуум. Это новый подход к облачным вычислениям, который имеет целью обеспечить бесперебойную и последовательную работу во всех типах облачных сред – от публичных до частных и гибридных. Облачный континуум позволит организациям воспользоваться преимуществами облачных вычислений, такими как масштабируемость, гибкость и экономическая эффективность, а также гарантировать безопасность данных и соответствие нормативным требованиям.

Искусственный интеллект (ИИ)

Искусственный интеллект является ключевым инструментом Технологической стратегии Nokia до 2030 года. Стратегия признает потенциал ИИ для трансформации отраслей и создания новых возможностей для инноваций, устойчивого развития, производительности и сотрудничества. Предложение Nokia относительно будущей сетевой архитектуры рассматривается как жизненно важное для следующего этапа цифровой трансформации для Nokia и ее клиентов. Компания инвестирует значительные средства в искусственный интеллект и машинное обучение для разработки новых решений, которые могут помочь организациям воспользоваться преимуществами огромных объемов данных, генерируемых Интернетом вещей и другими новыми технологиями.

Nokia также ссылается на данные ABI Research и утверждает, что к 2030 году ИИ принесет около 450 миллиардов долларов США в различные вертикальные отрасли. ABI Research обнаружила, что 86% компаний увеличивают свои облачные планы. Согласно отчету Nokia Global Network Traffic 2030, глобальный спрос на телекоммуникационные сети будет расти со среднегодовым темпом прироста от 22% до 25% в период с 2022 по 2030 год.

Nokia считает, что внедрение ИИ и облачных сервисов имеет решающее значение для роста бизнеса. Компания запустила технологию под названием Beyondn и сетевую архитектуру под названием UNEXT. Компания утверждает, что они “сосредоточены на искусственном интеллекте, облаке и ресурсах”. “Новый подход”, который может “сделать сеть программируемой операционной системой”. Это помогает клиентам реагировать на тенденции и вызовы и готовиться к меняющемуся ландшафту.

Nokia introduces 2030 Technology Strategy

Заключительное слово

Технологическая стратегия Nokia до 2030 года — это всеобъемлющий путеводитель по новым технологиям, которые в корне меняют наш мир. Стратегия определяет тенденции и новые технологии, которые повлияют на сети поставщиков услуг. Они также будут влиять на предприятия и отрасли в течение этого десятилетия. Кроме того, она дает представление о том, как их использовать или преодолеть. Концепции Индустрии 5.0, облачного континуума и искусственного интеллекта являются ключевыми инструментами стратегии. Они будут играть решающую роль в формировании будущего нетворкинга. Приняв эти концепции и инвестируя в новые решения, организации могут подготовиться к будущим радикальным технологическим изменениям и создать более устойчивое, продуктивное и доступное будущее. Что вы думаете о Технологической стратегии Nokia до 2030 года? Поделитесь своими мыслями в разделе комментариев ниже.

What’s your Reaction?
Cool
1
Cool
Happy
2
Happy
Shaking
0
Shaking
Interesting
0
Interesting
Sad
0
Sad
Angry
0
Angry
Читайте Gizchina в Google News

Сподобалась стаття? Подякуй редакції!

Джерело
Поділитися з друзями

Постійна авторка сайту gizchina.com.ua

Оцініть автора
( Поки що оцінок немає )
GizChina.Com.Ua