4,3 мільярда людей зараз володіють смартфонами

Асоціація GSM (GSMA) опублікувала звіт про мобільний інтернет-зв’язок за 2023 рік. Він дає уявлення про стан мобільного інтернету, впровадження та використання смартфонів у всьому світі.

Світове володіння смартфонами стрімко зростає, але цифровий розрив зберігається

mobile phones - smartphones - affordable phones

У звіті висвітлено кілька ключових тенденцій, зокрема:

 • Кількість власників смартфонів зростає. Згідно зі звітом, 55% населення світу зараз володіє смартфоном, порівняно з 52% у 2022 році. Це зростання зумовлене падінням цін на пристрої та збільшенням доступності послуг мобільного інтернету.
 • Використання мобільного інтернету також зростає. Зараз у світі налічується 4,6 мільярда користувачів мобільного інтернету, порівняно з 4,3 мільярда у 2022 році. Це становить 57% світового населення, але все ще існує значний цифровий розрив між регіонами.
 • 4G є домінівною технологією мобільного інтернету. 69% власників смартфонів у Північній Америці та Східній Азії і Тихоокеанському регіоні використовують пристрої з підтримкою 4G. Однак 3G все ще залишається найпоширенішою технологією мобільного інтернету в країнах Африки на південь від Сахари, а також на Близькому Сході та в Північній Африці.
 • Мільярди людей залишаються без зв’язку. Попри зростання використання мобільного інтернету, приблизно 3,4 мільярда людей залишаються без зв’язку. Це значною мірою пов’язано з проблемами цінової доступності, відсутністю доступу до інфраструктури та браком цифрових навичок.

У звіті також визначено кілька бар’єрів, що перешкоджають подальшому зростанню кількості користувачів мобільного інтернету. До них відносяться:

 • Доступність: Вартість мобільних пристроїв і послуг передачі даних залишається бар’єром для багатьох людей, особливо в країнах, що розвиваються.
 • Доступ до інфраструктури: Інфраструктура мобільного інтернету поки що доступна не в усіх регіонах, особливо в сільській місцевості та країнах, що розвиваються.
 • Цифрові навички: Багатьом людям бракує цифрових навичок, необхідних для ефективного використання мобільних інтернет-пристроїв та послуг.
 • Занепокоєння щодо безпеки: Деякі люди неохоче користуються послугами мобільного інтернету через занепокоєння щодо конфіденційності, безпеки та зловживань в Інтернеті.
 • Доступність відповідного контенту. У багатьох частинах світу бракує відповідного контенту місцевими мовами та культурами.

Ці бар’єри непропорційно впливають на бідніших, менш освічених, сільських та жіночих користувачів. У звіті підкреслюється необхідність усунення цих бар’єрів для досягнення універсального підключення.

Висновки звіту

Висновки звіту GSMA мають кілька важливих наслідків для політиків, бізнесу та організацій громадянського суспільства.

Для політиків звіт підкреслює необхідність інвестувати в інфраструктуру мобільного інтернету та зробити мобільні пристрої та послуги передачі даних доступнішими. Політики також повинні працювати над усуненням прогалин у цифрових навичках і сприяти безпеці в Інтернеті.

Для бізнесу звіт підкреслює важливість розробки мобільних продуктів і послуг, доступних для людей з будь-яким рівнем доходу та освіти. Компанії також повинні працювати над створенням відповідного контенту місцевими мовами та культурами.

Для організацій громадянського суспільства звіт підкреслює необхідність працювати з громадами для підвищення обізнаності про переваги мобільного інтернету та допомагати людям долати бар’єри на шляху до користування цими послугами.

Ще одне напрочуд відкриття полягає в тому, що приголомшливі 600 мільйонів людей, що еквівалентно приблизно 8% населення світу, продовжують покладатися на інтернет за допомогою звичайних телефонів. Різноманітні бар’єри, включаючи цифрові навички, грамотність, проблеми безпеки та брак відповідного контенту, заважають користувачам смартфонів повністю використати потенціал своїх пристроїв для доступу до інтернету.

Матс Гранрід, генеральний директор GSMA, наголошує на жахливих наслідках цього розриву в доступі до Інтернету. Мільярди людей, особливо бідніших, менш освічених, сільських жителів та жінок, позбавлені доступу до основних послуг та можливостей отримання доходу. Для розв’язання цієї проблеми Ґренрід закликає до термінового прискорення цифрової інклюзії та усунення бар’єрів, щоб запобігти подальшому збільшенню цифрового розриву. У світі, який стикається з кризою вартості життя і збільшенням кількості надзвичайних ситуацій, пов’язаних з кліматом, потреба в цифровій інклюзії є більш нагальною, ніж будь-коли.

Висновок

Звіт GSMA про мобільний інтернет-зв’язок за 2023 рік надає цінний огляд стану впровадження та використання мобільного інтернету в усьому світі. У звіті підкреслюється прогрес, досягнутий за останні роки, а також значні виклики, які залишаються.

Усуваючи бар’єри на шляху впровадження та використання мобільного інтернету, політики, бізнес та громадські організації можуть допомогти забезпечити, щоб кожен мав можливість скористатися перевагами цієї потужної технології.

What’s your Reaction?
Cool
2
Cool
Happy
1
Happy
Shaking
0
Shaking
Interesting
0
Interesting
Sad
0
Sad
Angry
0
Angry
Читайте Gizchina в Google News

Сподобалась стаття? Подякуй редакції!

Джерело
Поділитися з друзями
Оцініть автора
( Поки що оцінок немає )
GizChina.Com.Ua

4,3 миллиарда человек сейчас владеют смартфонами

Ассоциация GSM (GSMA) опубликовала отчет о мобильной интернет-связи за 2023 год. Он дает представление о состоянии мобильного интернета, внедрения и использования смартфонов во всем мире.

Мировое владение смартфонами стремительно растет, но цифровой разрыв сохраняется

mobile phones - smartphones - affordable phones

В отчете освещены несколько ключевых тенденций, в частности:

 • Количество владельцев смартфонов растет. Согласно отчету, 55% населения мира сейчас владеет смартфоном, по сравнению с 52% в 2022 году. Этот рост обусловлен падением цен на устройства и увеличением доступности услуг мобильного интернета.
 • Использование мобильного интернета также растет. Сейчас в мире насчитывается 4,6 миллиарда пользователей мобильного интернета, по сравнению с 4,3 миллиарда в 2022 году. Это составляет 57% мирового населения, но все еще существует значительный цифровой разрыв между регионами.
 • 4G является доминирующей технологией мобильного интернета. 69% владельцев смартфонов в Северной Америке и Восточной Азии и Тихоокеанском регионе используют устройства с поддержкой 4G. Однако 3G все еще остается самой распространенной технологией мобильного интернета в странах Африки к югу от Сахары, а также на Ближнем Востоке и в Северной Африке.
 • Миллиарды людей остаются без связи. Несмотря на рост использования мобильного интернета, примерно 3,4 миллиарда человек остаются без связи. Это в значительной степени связано с проблемами ценовой доступности, отсутствием доступа к инфраструктуре и нехваткой цифровых навыков.

В отчете также определено несколько барьеров, препятствующих дальнейшему росту количества пользователей мобильного интернета. К ним относятся:

 • Доступность: Стоимость мобильных устройств и услуг передачи данных остается барьером для многих людей, особенно в развивающихся странах.
 • Доступ к инфраструктуре: Инфраструктура мобильного интернета пока что доступна не во всех регионах, особенно в сельской местности и развивающихся странах.
 • Цифровые навыки: Многим людям не хватает цифровых навыков, необходимых для эффективного использования мобильных интернет-устройств и услуг.
 • Беспокойство по поводу безопасности: Некоторые люди неохотно пользуются услугами мобильного интернета из-за беспокойства по поводу конфиденциальности, безопасности и злоупотреблений в Интернете.
 • Доступность соответствующего контента. Во многих частях мира не хватает соответствующего контента на местных языках и культурах.

Эти барьеры непропорционально влияют на более бедных, менее образованных, сельских и женских пользователей. В отчете подчеркивается необходимость устранения этих барьеров для достижения универсального подключения.

Выводы отчета

Выводы отчета GSMA имеют несколько важных последствий для политиков, бизнеса и организаций гражданского общества.

Для политиков отчет подчеркивает необходимость инвестировать в инфраструктуру мобильного интернета и сделать мобильные устройства и услуги передачи данных более доступными. Политики также должны работать над устранением пробелов в цифровых навыках и способствовать безопасности в Интернете.

Для бизнеса отчет подчеркивает важность разработки мобильных продуктов и услуг, доступных для людей с любым уровнем дохода и образования. Компании также должны работать над созданием соответствующего контента на местных языках и культурах.

Для организаций гражданского общества отчет подчеркивает необходимость работать с общинами для повышения осведомленности о преимуществах мобильного интернета и помогать людям преодолевать барьеры на пути к пользованию этими услугами.

Еще одно удивительное открытие заключается в том, что потрясающие 600 миллионов человек, что эквивалентно примерно 8% населения мира, продолжают полагаться на интернет с помощью обычных телефонов. Различные барьеры, включая цифровые навыки, грамотность, проблемы безопасности и отсутствие соответствующего контента, мешают пользователям смартфонов полностью использовать потенциал своих устройств для доступа к интернету.

Матс Гранрид, генеральный директор GSMA, отмечает ужасные последствия этого разрыва в доступе к Интернету. Миллиарды людей, особенно бедных, менее образованных, сельских жителей и женщин, лишены доступа к основным услугам и возможностей получения дохода. Для решения этой проблемы Гренрид призывает к срочному ускорению цифровой инклюзии и устранению барьеров, чтобы предотвратить дальнейшее увеличение цифрового разрыва. В мире, который сталкивается с кризисом стоимости жизни и увеличением количества чрезвычайных ситуаций, связанных с климатом, потребность в цифровой инклюзии является более насущной, чем когда-либо.

Вывод

Отчет GSMA о мобильной интернет-связи за 2023 год предоставляет ценный обзор состояния внедрения и использования мобильного интернета во всем мире. В отчете подчеркивается прогресс, достигнутый за последние годы, а также значительные вызовы, которые остаются.

Устраняя барьеры на пути внедрения и использования мобильного интернета, политики, бизнес и общественные организации могут помочь обеспечить, чтобы каждый имел возможность воспользоваться преимуществами этой мощной технологии.

What’s your Reaction?
Cool
1
Cool
Happy
2
Happy
Shaking
0
Shaking
Interesting
0
Interesting
Sad
0
Sad
Angry
0
Angry
Читайте Gizchina в Google News

Сподобалась стаття? Подякуй редакції!

Джерело
Поділитися з друзями
Оцініть автора
( Поки що оцінок немає )
GizChina.Com.Ua